top of page

KVKK / GPDR

ONAYLAMA METNİ

Sayin Kerry Borg ailesi mensubu,Sizin kadar kişisel verileriniz de bizim için oldukça önemli. Kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyor ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ürünlerimizi satın almaya devam etmeden veya bültenimize üye olmadan önce lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki metni okuyarak onaylayınız. Bu suretle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde şirketinize iletmiş olduğum veya şirketinizce edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına ve tarafıma sms, telefon ve e-posta yoluyla ulaşılmasına muvafakat ettiğimi özgür iradem ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BİLGİLENDİRME METNİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla KERRY BORG (Metin içerisinde “KERRY BORG” olarak anılacaktır.) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme Metni ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.KERRY BORG olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:Şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve size ileride daha iyi hizmet sunabilmek için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, varsa vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi:a) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.b) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.c) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen satış, iade, değişim vb. sair işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, şubelerimiz, Web Sayfaları vb. gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:Kurumumuza 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvuru suretiyle kişisel verilerinizin;a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,b) İşlenmişse bilgi talep etme,c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,f) KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,g) Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:KERRY BORG  Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Uyuşmazlık hallerinde Türk Hukuku uygulanacak olup İzmir Merkez Mahkemeleri yetkilidir. 

APPROVAL TEXT

Dear Kerry Borg family member ,Your personal data is as important for us as you are. We attach great importance to the protection of your personal data and we do all the necessary work for it. Pease read the following text regarding Personal Data Protection Law before continuing to purchase our products or subscribing to our newsletter, By this means, in accordance with the Protection of Personal Data Law No:6698 (KVKK), I have read, considered and reviewed acknowledgement text concerning processing of my personal data by our company and within the scope of all the information stated in the clarification text, reserving my rights within the scope defined in KVKK, I accept, declare and undertake with my free will that I consent to the processing of any personal data I have communicated to you or obtained by your company for the stated purposes and reasons, and to be transmitted to me via SMS, phone and e-mail. CLARIFICATION TEXTWE WOULD LIKE TO INFORM YOU CONCERNING THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA Any information within the scope of Personal Data as determined below that makes your identity identified or identifiable will be processed KERRY BORG (Will be called “KERRY BORG” in the text) as Data Responsible in accordance with the provisions of the Protection of Personal Data Law No. 6698 (KVKK). ‘Processing of personal data’ refers to any operation which is performed upon personal data such as collection, recording, storage, preservation, alteration, adaptation, disclosure, transfer, retrieval, making available for collection, categorization or blocking its use by wholly or partly.Law No. 6698 on the Protection of Personal Data was published in the Official Gazette dated 07.04.2016 and numbered 29677 and entered into force.In the presence of personal data obtained lawfully by our company before the said law entered into force; these personal data will be processed and stored in accordance with the Clarification Text and the terms and conditions set out in the KVKK.As KERRY BORG we would like to emphasize that giving utmost importance to the security of your personal data. we continue our activities with the awareness that the security of your personal data is at the forefront in the services we provide to you, Our fundamental principle, while using your personal data in our services, is your right to privacy and protection of your fundamental rights and freedoms.The purposes of processing your Personal Data and legal reasons:In order to be used in the services to be provided to you within the scope of the laws and related regulations that our company is subject to determine your needs and to provide better service to you in the future, record your personal information, address, telephone number, tax number, if any, and other information, which is defined as personal data within the scope of KVKK,  to prepare information and documents based on the works and transactions to be carried out on paper or in electronic environment, to comply with the information storage, reporting and information obligations provided to all judicial and administrative authorities in accordance with the relevant legislation,  to perform our services within the scope of the laws to which we are subject, and to perform other services requested or offered by our Company.In the presence of one of the following conditions set out in the second paragraph of Article 5 titled “Conditions for the processing of personal data”, it is possible to process personal data without obtaining express consent of the data subject:a) It is expressly permitted by any law;b) It is necessary in order to protect the life or physical integrity of the data subject or another person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent;c) It is necessary to process the personal data of parties of a contract, provided that the processing is directly related to the execution or performance of the contract;d) It is necessary for compliance with a legal obligation which the controller is subject to;e) The relevant information is revealed to the public by the data subject herself/himself;f) It is necessary for the institution, usage, or protection of a right;g) It is necessary for the legitimate interests of the data controller, provided that the fundamental rights and freedoms of the data subject are not harmed.Transfer of Your Personal Data:  Your personal data in our Company may be transferred within the framework of legal restrictions to the persons, institutions and / or organizations and third parties as required or permitted by the laws, regulations and other legislation that we are subject to Deletion, Destruction, and Anonymization of Personal Data(a) Personal data that is processed in accordance with this Law or relevant other laws shall be deleted, destroyed or anonymised either ex officio or upon request by the data subject in case the reasons necessitating their processing cease to exist. (b) Provisions of other laws relating to deletion, destruction, and anonymization of personal data are reserved. (c) Procedures and principles relating to deletion, destruction and anonymization of personal data shall be set forth by a regulation.Method for Collecting Personal Data: Your personal data will be collected in various methods such as through declaration / information forms and other documents regarding sales, returns, exchanges, etc. and related to all other transactions, notifications issued by your approval and / or signature, electronic approval and / or signature and through our branches, Web pages, etc, including but not limited to via oral, written or electronic environment pursuant to relevant legislation.Rights Under Article 11 of the Lawa) Learn whether or not her/his personal data have been processed;b) Request information as to processing if her/his data have been processed;c) Learn the purpose of processing of the personal data and whether data are used in accordance with their purpose;d) Know the third parties in the country or abroad to whom personal data have been transferred;e) Request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately;f) Request deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions set forth under article 7;g) Request notification of the operations made as per indents (d) and (e) to third parties to whom personal data have been transferred;h) Object to occurrence of any result that is to her/his detriment by means of analysis of personal data exclusively through automated systems;i) Request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful processing of personal databy applying to the data controller. The data controller to which you can apply under the law is:KERRY BORG According to the nature of the request, the data controller shall finalize the requests included in the application free of charge and within thirty days at the latest. However, if the transaction requires a separate cost, the fee in the tariff determined by the Board may be charged.In case of dispute, Turkish Law will be applied and İzmir Central Courts are authorized.

bottom of page